Tan quan nguyen - Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Trần Hưng Đạo Đánh Tan Quân Nguyên

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Trần Hưng Đạo Đánh Tan Quân Nguyên

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Chiến tranh

Nguyen Quoc Quan

Quan nguyen tan Trần Hưng

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Trần Hưng Đạo Đánh Tan Quân Nguyên

Những tác phẩm của và cũng cung cấp một số chi tiết đầu tiên về người Mông Cổ sang phương Tây.

  • Năm Gia Thái thứ 1 1201 , Thiết Mộc Chân đánh bại liên quân 11 bộ tộc dưới quyền Trát Mộc Hợp.

  • Bộ chỉ huy và phần lớn lực lượng Đại Việt rút về vùng , , từ đó tổ chức các cuộc tấn công vào căn cứ Vạn Kiếp và đánh thủy quân Nguyên.
2021 uat.api.eng.bryant.com