Was heißt der smiley - Was heißt der Smiley :3? - XD, ^^ und Co. deuten und

Was heißt der Smiley :3? - XD, ^^ und Co. deuten und

Was heißt der Smiley :3? - XD, ^^ und Co. deuten und

Ich weiß nicht smiley | Smiley weiß nicht was er will • CEWE

Ich weiß nicht smiley | Smiley weiß nicht was er will • CEWE

Smiley bedeutung 3 | report includes: contact info

Kann der Smiley :P das bedeuten? (Bedeutung)

Wie heißt der Smiley? (Handy)

:o, :d,

:o, :d,

toihooktasupp: Smilie zwinker

toihooktasupp: Smilie zwinker

was heißt: :p und was heißt xd? (Bedeutung)

was heißt: :p und was heißt xd? (Bedeutung)

Smilies Mit Brille Zum Ausmalen / Smilies Mit Brille Zum

Smilies Mit Brille Zum Ausmalen / Smilies Mit Brille Zum

OwO, QwQ: Bedeutung der Smileys im Chat & Netz

OwO, QwQ: Bedeutung der Smileys im Chat & Netz
2021 uat.api.eng.bryant.com